Kemion har erhållit ISO 9001 och ISO 14001 certifikat. Läs mer…

Industrier

Välj din industri

Underhåll av vägar

Halkbekämpning och issmältning:

På hösten när svartis uppstår testas vinterbehandlingens funktion för första gången. Halkbekämpning kan proaktivt öka säkerheten på vägar och gångar. Syftet med issmältning är att ta bort halkan och andra nackdelar som den redan bildade isen orsakar. Genom att övervaka väderförhållandena kan väderförändringar förberedas i god tid. Issmältning på frusna ytor är betydligt mer krävande och fler medel måste appliceras.  

Kemions uppskattade flytande och fasta produkter erbjuder vägarbetare utmärkta lösningar för både halkbekämpning och issmältning. Den miljövänliga produktserien Eco-Melter kan även användas i grundvattenområden, tack vare att den är biologiskt nedbrytbar. 

Dammbindning

Grusvägar kan lätt skadas av en torr sommarsäsong, kraftiga regn och vinterfrost. Underhållet av grusvägar påverkar vägytans skick och därmed hur bekväm vägen är att köra på. En viktig form av underhåll för grusvägar är dammbindning som görs på våren. Med bra dammbindning och vägstabilisering kan man även minska bildningen av tjäle. Kemions breda produktsortiment omfattar utmärkta produkter för dammbindning och stabilisering av grusvägar. Miljövänliga Eco-Binder-produkter är ett utmärkt alternativ till salt i områden där man vill minimera miljöpåverkan. 

Dammbindning - vi rekommenderar följande produkter:

 • Biologiskt nedbrytbara produkter: 

Flytande: 

 • Eco-Binder F
 • Eco-Binder G
 • Eco-Binder GF
  •  

Halkbekämpning och issmältning- vi rekommenderar följande produkter:

Biologiskt nedbrytbara produkter: 

Flytande:

 • Eco-Melter L
 • Eco-Melter LM
 • Eco-Melter LN

Fast:

 • Eco-Melter S

Saltbaserade lösningar: 

Flytande:

 • C-Melter L

Fast:

 • C-Melter S

Spår- och järnvägar

Olika problem uppstår på spår- och järnvägar vintertid, särskilt på grund av snabbt växlande väderförhållanden. Snö och is som ansamlas på spåren, vilket leder till halka, är vanliga problem. Produktserien Eco-Melter RAIL har utvecklats speciellt för järnvägsmiljön och andra användningsområden där det krävs mycket låga materialeffekter (t.ex. vindkraftverk och speciella industrier). Produktserien Eco-Melter RAIL kan användas för att effektivt förhindra halka och minimera påverkan av is, snö och andra krävande förhållanden. 

Vi rekommenderar följande produkter

 • Eco-Melter RAIL
 • Eco-Melter S-RAIL 

Fastighetsunderhåll

Kemion erbjuder hållbara och säkra lösningar för sommar- och vinterunderhåll av fastigheter. 

Halkbekämpning och issmältning

Vinterförhållanden skapar speciella utmaningar för fastighetsskötsel. På vintern kan fastigheternas trappor och gångvägar vara förrädiskt hala. Ett passande issmältningsmedel ger säkra och funktionella trappor och gångar under hela vintersäsongen. 

Dammbindning

Damm på parkeringsplatser och gårdar kan kontrolleras enkelt och effektivt med hjälp av dammbindning. Med hjälp av Kemions produkter kan gatudamm, som ofta uppstår på våren, bekämpas avsevärt. De ekologiska Eco-Binder-produkterna kan användas även vid nattfrost. 

Dammbindning - Vi rekommenderar följande produkter:

Biologiskt nedbrytbara produkter

Flytande: 

 • Eco-Binder G
 • Eco-Binder GF

Saltbaserade produkter

Flytande:

 • C-Binder L

Halkbekämpning och issmältning – Vi rekommenderar följande produkter: 

Biodegradable products

Liquid:

 • Eco-Melter L

Solid:

 • Eco-Melter S

Industrier

Halkbekämpning och issmältning

Ett lämpligt issmältningsmedel möjliggör säkra och funktionella gångar under hela vintersäsongen. Produkter från Eco-Melter är en utmärkt lösning på alla problem som orsakas av is, snö och frysning. När de används proaktivt förhindrar de att snö och is ansamlas. De smälter den nybildade isen snabbt och effektivt. 

Dammbindning:

Damm i industri-, gårds- och lagerutrymmen är som värst under de torra perioderna vår och sommar. När ytan torkar stiger damm lätt upp i luften med trafik och vind och vid varmt väder avdunstar vattnet snabbt, så bevattningseffekten blir kortvarig. 

Fint damm som innehåller små partiklar, som betongdamm, är en hälsorisk. Utöver hälsoskador kan fint damm också påverka de omgivande områdena negativt och orsaka driftsskador på utrustning och maskiner. Dammbindning förhindrar att damm följer med till inomhusmiljön. 

Våra produkter för dammbindning lämpar sig både för att hantera besvärligt fint damm och för allmän dammbindning, t.ex. på gångar. Kraften hos produkten Eco-Binder FS är baserad på utmärkt vätning av ytor och stark hygroskopicitet, dvs produktens förmåga att binda fukt. Eco-Binder förhindrar att fukt avdunstar och håller det behandlade området dammfritt. 

Dammbindning - Vi rekommenderar följande produkter:

Biologiskt nedbrytbara produkter

Flytande: 

 • Eco-Binder F
 • Eco-Binder G
 • Eco-Binder GF

Halkbekämpning och issmältning – Vi rekommenderar följande produkter: 

Biologiskt nedbrytbara produkter

Flytande:

 • Eco-Melter L
 • Eco-Melter LM

Fast:

  • Eco-Melter S

Gruvor

Kemion erbjuder säkra och effektiva lösningar för gruvor. 

Halkbekämpning och issmältning:

På tillfartsvägar i gruvområden spelar issmältning en viktig roll för att säkerställa säker passage av tung trafik. Dessutom kan långa transportlinjer och processutrustning lätt stanna på grund av frysning. Med Kemions produkter kan issmältning av gångar och smältning av frusna transportlinjer hanteras utan ansträngning. Biologiskt nedbrytbara Eco-Melter-produkter ansamlas inte heller i slutna vattenkretslopp i gruvor. 

Dammbindning:

Damm orsakar många utmaningar i gruvor och omgivande områden. Att andas in damm kan ge hälsoproblem. Dessutom kan överdriven dammning orsaka skador på utrustning och processer och även skada området rent estetiskt. 

Kemions miljövänliga produkter är perfekt lämpade för dammbindning i gruvor och närliggande områden. Damm kan hanteras effektivt med de hållbara produkterna från Eco-Binder. Produkterna kan användas i grundvattenområden, eftersom de inte ansamlas i naturen eller vattendragen. Eco-Binder-produkternas förmåga att binda damm baseras antingen på att binda fukt från luften till underlaget (hygroskopicitet) eller på att binda samman dammpartiklarna till större enheter (flockning). I båda metoderna minskar bildningen av damm i luften. Flockning kan också minska lakningen av skadliga substanser till miljön. 

Lämpliga användningsområden är t.ex. 

 • gruvor 
 • stenbrott 
 • anrikningsprocesser 
 • vägar 

Produktserien Eco-Binder kan även användas för dammbindning vintertid och produkterna är lätta att förvara eftersom de tål temperaturer ner till -50 °C.  

Dammbindning - Vi rekommenderar följande produkter:

Biologiskt nedbrytbara produkter

Flytande:

 • Eco-Binder F
 • Eco-Binder G 
 • Eco-Binder GF

Halkbekämpning och issmältning – Vi rekommenderar följande produkter: 

Biologiskt nedbrytbara produkter: 

Flytande:

 • Eco-Melter L
 • Eco-Melter RAIL

Fast:

 • Eco-Melter S

Hamnar, fartyg och färjor

Halkbekämpning och issmältning:

Det är mycket trafik i hamnarna och det är viktigt att gångvägarna förblir i gott och säkert skick. Det behövs effektiva lösningar för vinterunderhållet. Nära vattendrag är det också viktigt att överväga miljöeffekterna av den använda produkten. Eco-Melter-produkter är helt biologiskt nedbrytbara, vilket innebär att de inte ackumuleras i naturen eller i vattendrag och är säkra att använda. 

Halkbekämpning är också en viktig del av underhållet. När förhållandena ändras snabbt kan is bildas på kritiska platser. De effektiva produkterna från Eco-Melter reagerar snabbt med snö och is och håller områden säkra och användbara. 

Dammbindning

Damm i hamnområden kan utgöra en betydande säkerhetsrisk. Förutom dammiga vägar kan källan till dammet vara ämnen som hanteras i hamnen. Kemions produkter erbjuder effektiva lösningar för att hantera dammiga material. Korrosionseffekten av ekologiska Eco-Binder-produkter är mycket låg, och de är också säkra att använda nära vattendrag. 

Dammbindning - Vi rekommenderar följande produkter:

Biologiskt nedbrytbara produkter

Flytande: 

 • Eco-Binder F
 • Eco-Binder G
 • Eco-Binder GF

Halkbekämpning och issmältning – Vi rekommenderar följande produkter: 

Biologiskt nedbrytbara produkter

Flytande:

 • Eco-Melter L
 • Eco-Melter LM

Fast:

 • Eco-Melter S

Idrottsplatser, fotbollsplaner och lekplatser

Halkbekämpning och issmältning

Kemions produkter gör det möjligt att använda olika idrottsplatser även vintertid. Med hjälp av effektiva produkter är planerna redo att användas året runt utan att de påverkas av is eller snö. Produkterna Eco-Melter är miljövänliga eftersom de är biologiskt nedbrytbara och inte ackumuleras i naturen. Produkterna är säkra och lätta att använda. 

Dammbindning

Vid idrottsplatser med sandig mark, lekplatser och oasfalterade områden är det ofta nödvändigt att ta hjälp av dammbindande produkter för att effektivt kontrollera dammet. Detta kan avsevärt förbättra komforten och säkerheten för att spela och utöva sport. Med Kemions hållbara Eco-Binder-produkter är det möjligt att göra den dammbindande behandlingen på ett sådant sätt att sport och lek är säkra och att saltning inte ger negativa effekter.

Dammbindning - Vi rekommenderar följande produkter:

Biologiskt nedbrytbara produkter

Flytande: 

 • Eco-Binder G
 • Eco-Binder GF

Halkbekämpning och issmältning – Vi rekommenderar följande produkter: 

Biologiskt nedbrytbara produkter

Flytande:

 • Eco-Melter L

Fast:

 • Eco-Melter S

Golfbanor

Kemions miljövänliga granulat för issmältning används på flera golfbanor runt om i Finland. 

För många golfbanor är det ett årligt problem med snabbväxlande väder och ett lager av is som bildas på gräset. Vid vinterunderhållet av golfbanan är det viktigt att hitta lämpliga ämnen och metoder och att i förväg förbereda sig för snabbt växlande väderförhållanden. 

Effektiva isborttagnings- och issmältningsmetoder är avgörande för golfbanor, eftersom is orsakar betydande skador på greenerna. Green kvävs under isen när syre inte kan ta sig dit, och skadliga gaser kan inte komma ut. När grönt kvävs blir det brunt och kräver ytterligare sådd på våren, vilket i sin tur medför extra kostnader. Eco-Melter-granulat tränger effektivt igenom även ett tjockt lager av is och möjliggör därmed luftcirkulation för gräsmattan och is kan enkelt tas bort. Granulatet bryts snabbt ned i marken och när det används på rätt sätt orsakar det ingen skada för gräsmattan. 

Med tanke på golfbanornas drift är det viktigt att greenerna håller hela vintern och är i gott skick när golfsäsongen öppnar på våren. Om greenen är i dåligt skick på våren kan det leda till betydande förseningar i öppningen för säsongen, vilket kan leda till stora ekonomiska förluster.  

Vi rekommenderar följande produkter

Biologiskt nedbrytbara produkter

Solid:

  • Eco-Melter S

Ridbanor

Halkbekämpning och issmältning

Syftet med vinterunderhållet är att områdena för ridning ska gå att använda hela vintern. En passande produkt för issmältning är en viktig del i underhållet.  

Produkter från Eco-Melter gör det möjligt att underhålla ridhus vintertid på ett sätt som är både effektivt och miljövänligt. Biologiskt nedbrytbara produkter ansamlas inte i underlagt vilket gör att det inte härdar. Produkterna är minst lika effektiva som traditionella saltlösningar. Med hjälp av en passande produkt för avisning kan området hållas isfritt under hela vintersäsongen. Användningstiden för områdena utomhus kan förlängas avsevärt. Genom att använda Eco-Melter-produkter är ridbanorna redo att användas tidigt på våren. 

Dammbindning

Särskilt på sommaren orsakar damm utmaningar för det dagliga underhållet och binder resurser. Överdriven dammning leder till hälsoskador, funktionella och estetiska skador. Vi har tagit fram olika lösningar för dammproblem på ridbanor och stall. Vi fokuserar främst på biologiskt nedbrytbara produkter, men vårt breda utbud innehåller även mer traditionella och kostnadseffektiva alternativ. Våra produkter är helt säkra att använda i närheten av människor och djur och har ingen stark lukt. 

Effekten av vattning kan förlängas med Kemions dammbindemedel. Fuktbindande produkter kan spridas på fältet efter vattning, vilket binder fukt till underlaget och bromsar avdunstningen. Våra dammbindare är också en utmärkt lösning för tävlingar och evenemang. Genom att man kan utnyttja fälten maximalt och minskar sitt vattenbehov kan tävlingar och evenemang skötas på ett smidigt sätt. 

Dammbindning - Vi rekommenderar följande produkter:

Biologiskt nedbrytbara produkter

Flytande

 • Eco-Binder F
 • Eco-Binder G 

Delvis biologiskt nedbrytbara produkter

Flytande: 

 • M-Binder Bio 

Saltbaserade produkter

Flytande: 

 • C-Binder L 

Halkbekämpning och issmältning – Vi rekommenderar följande produkter: 

Biologiskt nedbrytbara produkter

Flytande:

 • Eco-Melter L
 • Eco-Melter LM

Fast:

 • Eco-Melter S

Saltbaserade produkter

Flytande:

 • C-Melter L 

Lantbruk

Vi erbjuder miljömässigt hållbara lösningar för lantbruket. Maskiner som används inom jordbruk och industri utsätts ofta för korrosiv miljö. Till exempel är utrustning för ensilagetillverkning som vallskördare och säckmaskiner kraftigt korroderad av den kombinerade effekten av ensilagerelaterad mekanisk stress, sura konserveringsmedel och vatten. Detta leder till flera olika problem som vi kan vara med och lösa: 

 • Minskat andrahandsvärde på maskiner 
 • Förkortad livslängd 
 • Ökade underhållskostnader 
 • Ökade lagerskador och haverier 
 • Problem med elektriska kopplingar 
 • Försämrad arbetsmiljö 
 • Estetiska nackdelar 

Vi rekommenderar följande produkter

Korrosion Stop 

Korrosion Stop är en miljövänlig lösning för att tvätta och skydda utrustning och produkter av stål. Produkten är lämplig för daglig tvätt av utrustningen samt för långvarig skyddande oljeanvändning. Korrosion Stop innehåller noggrant utvalda säkra tillsatser lämpliga för jordbruksmiljön för att ge bästa skydd för metallytor. 

Förutom tvätt och korrosionsskydd förbättrar Korrosion Stop arbetsmiljön vid foderproduktion genom att minska lukt orsakad av syrarester. Produkten är också lämplig för att skydda andra jordbruksmaskiner och utrustning som är utsatta för korrosion (t.ex. gödselspridare). 

 Produktens frostbeständighet är cirka -20 °C. 

Ishallar, arenor och kyla

Förberedelse av is för ishallar och arenor kräver proffskunskaper. För att garantera kvaliteten på isen måste tekniken och metoderna för att hantera isen planeras noggrant. 

Miljöanpassningar och energiförbrukning beaktas numera redan under byggfasen.  

Eco-Cooler köldbärare löper i rören under isen, skapar is och håller isen vid lämplig temperatur.  

 Eco-Cooler tillhör Kemions sortiment av miljövänliga specialprodukter. Tack vare Eco-Coolers utmärkta termodynamiska egenskaper är detta en energieffektiv lösning för kylning. Produkten fungerar perfekt som köldbärare för till exempel ishallar och stora isarenor. 

Dammbindning - Vi rekommenderar följande produkter:

Eco-cooler

Eco-Cooler är en miljövänlig kyl- och värmeöverföringslösning utvecklad av Kemion. Tack vare sin låga viskositet är produktens värmeöverföringsegenskaper utmärkta, speciellt vid låga driftstemperaturer. Eco-Cooler är perfekt lämpad som köldbärare för ishallar och kylanläggningar. Om produkten kommer ner i marken bryts ämnet ner helt och är därför säkert att använda även i grundvattenområden.

Halkbekämpning och issmältning – Vi rekommenderar följande produkter: 

Koresto

Koresto är miljövänlig och säker tillsats för korrosioninhibitor för vattenlösningar. Användningsområden inkluderar till exempel värmeöverföringsvätskor, kyllösningar och metallbearbetningslösningar.